Regulamin Serwisu Internetowego netskaner.wenet.pl

§1
Wstęp

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego netskaner.wenet.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka WeNet Group Spółka Akcyjna (WeNet Group S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14 A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie WeNet Group.

 2. Serwis netskaner.wenet.pl umożliwia Użytkownikom przeprowadzenie analizy obecności danego przedsiębiorcy w Internecie na podstawie ogólnodostępnych danych o jego działalności oraz udostępnionych publicznie kodów źródłowych strony internetowej wskazanej przez Użytkownika, w celu określenia stopnia optymalizacji danej strony internetowej pod kątem skuteczności jej wyszukiwania w zasobach sieci Internet.

 3. Ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.

§2
Definicje

 1. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. dotyczące go dane osobowe poprzez Formularz kontaktowy lub narzędzia live chat.

 3. WeNet Group/Usługodawca - oznacza spółkę WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w § 1.

 4. Oprogramowanie Analityczne – oznacza oprogramowanie wykorzystywane przez Serwis, umożliwiające Użytkownikowi przeprowadzenie skanu sieci, należące do WeNet Group i podlegające ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r.

 5. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie netskaner.wenet.pl umieszczoną na serwerze WeNet Group, zawierającą:

  1. Oprogramowanie Analityczne;

  2. Formularz „Przeskanuj obecność swojej firmy w Internecie” umożliwiający otrzymanie Raportu obecności firmy w Internecie w formie pliku PDF i nawiązanie przez Użytkownika kontaktu handlowego z WeNet Group i WeNet Sp. z o.o.;

  3. Narzędzie live chat umożliwiające bezpośredni, pisemny kontakt z konsultantami WeNet Group w godzinach 8.00 ‑ 16.00 oraz kontakt off‑line w godzinach 16.00 ‑ 8.00;

  4. Przycisk Kontakt przenoszący Użytkownika na stronę formularza kontaktowego i umożliwiający nawiązanie kontaktu z WeNet Group.

 6. Informacja handlowa – wiadomość przesyłana pocztą elektroniczną, zawierająca Raport obecności firmy przedsiębiorcy w Internecie w formie PDF oraz informacje dotyczące obecności strony internetowej w sieci w odniesieniu do danych firmy, które Użytkownik podał w formularzu skanowania m.in. strony www wskazanej przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie Informacji handlowej poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego.

 7. Raport obecności firmy w Internecie - analiza obecności firmy przedsiębiorcy w sieci Internet na podstawie udostępnionego publicznie kodu źródłowego pojedynczej, wybranej przez Użytkownika strony internetowej lub/oraz danych firmy, w celu określenia stopnia optymalizacji strony pod kątem skuteczności wyszukiwania jej w zasobach sieci Internet oraz obecności firmy w katalogach firm i katalogach branżowych.

 8. Urządzenie końcowe – komputer, tablet lub telefon posiadający połączenie z siecią Internet, z którego korzysta Użytkownik.

 9. Usługi Marketingu lokalnego – usługi świadczone przez WeNet Group, polegające na zwiększeniu obecności i promowaniu wizerunku firmy w Internecie.

 10. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego netskaner.wenet.pl.

§3
Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 1. WeNet Group w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy Użytkownikom następujące Usługi:

  1. Wykonanie Skanu obecności firmy w Internecie z wyświetleniem fragmentu Raportu na ekranie Urządzenia końcowego;

  2. Wykonanie skanu obecności firmy w Internecie z przesłaniem Raportu w formie PDF na adres e-mail Użytkownika wskazany przez niego w Formularzu Kontaktowym wraz ze wstępną Ofertą handlową dotyczącą Usługi Marketingu Lokalnego;

 2. Serwis nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży Usług Marketingu Lokalnego. Realizacja Usług Marketingu Lokalnego przez WeNet Group następuje na podstawie umów zawieranych z klientami poza Serwisem.

§4
Zasady korzystania z serwisu

 1. WeNet Group upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i wykonywania analizy obecności firmy w Internecie za pośrednictwem udostępnionego przez WeNet Oprogramowania Analitycznego wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.

  Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

  1. dostęp do sieci Internet;

  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

 2. Wszelkie prawa do Oprogramowania Analitycznego przysługują WeNet Group.

 3. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością WeNet Group i jej kontrahentów. Oprogramowanie Analityczne nie może być elektronicznie pobierane przez Użytkownika, ani wykorzystywane do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim.

 4. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim Raportów generowanych przez Oprogramowanie Analityczne. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Oprogramowania Analitycznego, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Raportów.

 5. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Oprogramowania Analitycznego udostępnionych w Serwisie przysługują WeNet Group lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet Group prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 6. Informacje handlowe przesyłane do Użytkownika Zdefiniowanego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego do WeNet Group lub upoważniają WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. do nawiązania kontaktu handlowego z Użytkownikiem.

 7. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników przy użyciu narzędzi komunikacyjnych Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

 8. WeNet Group zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.

 9. WeNet Group zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

 10. WeNet Group nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§5
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z WeNet Group o świadczenie Usług drogą elektroniczną

W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie z Usług dostępnych dla Użytkownika.

§6
Odpowiedzialność

 1. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;

  2. za szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika w narzędziach live chat informacji o których mowa w ust.2.

 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, niekompletności lub jakości danych zawartych w Raporcie obecności firmy w Internecie.

 4. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują Raport obecności firmy w Internecie.

 5. W żadnym przypadku WeNet Group nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§7
Statystyki

WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§8
Postanowienia dotyczące plików „cookies”

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce Cookies.

§9
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14 A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych oraz WeNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14 A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000116894, o kapitale zakładowym w wysokości 12.469.000 złotych, są w rozumieniu przepisów RODO administratorami danych

  1. a. Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. w Formularzu Kontaktowym lub przy użyciu narzędzi live chat tj. imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, treści korespondencji prowadzonej z WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. przy użyciu narzędzi live chat oraz plików „cookies”.

 2. 2. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane:

  1. w celu świadczenia przez WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. w celu realizacji działań marketingowych WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli Klienta dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez Klienta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 6 poniżej.

 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z WeNet Group i WeNet Sp. z o.o..

 4. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt b. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 6.

 5. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. ma prawo żądania od WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group i WeNet Sp. z o.o.: Wojciech Zaręba, iod@wenet.pl.

 7. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez WeNet Group i WeNet Sp. z o.o. są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§10
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@wenet.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.

 2. WeNet Group rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.

 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 2. WeNet Group zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.

 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 5. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.

 6. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Regulamin opublikowano dnia 01.05.2023